V súčasnosti je problematika škôd spôsobených medveďom hnedým na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách, ovocných, lesných drevinách a majetku pomerne citlivo vnímaná zo strany odbornej, ale hlavne laickej verejnosti. Najviac však na Slovensku rezonuje otázka stretov človeka a medveďa.

Z uvedených dôvodov vznikla na Slovensku potreba a spoločenská objednávka riešiť tieto problematické situácie vyplývajúce z koexistencie človeka a medveďa. Nakoľko je medveď hnedý (Ursus arctos) celoročne chránený živočích, problematiku rieši Ministerstvo životného prostredia slovenskej republiky prostredníctvom svojej odbornej organizácie a to Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

+421 903 201 978 – Zásahový tím Sever

+421 903 201 879 – Zásahový tím Juh

+421 910 658 615 – Zásahový tím Západ

Čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého?

Opis udalosti / situácie Správanie medveďa Nebezpečenstvo Ako sa správať Koho kontaktovať
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti,
v porastoch, lúkach, svahoch, turistických chodníkoch na vačšiu vzdialenosť
Pozorovanie / náhodné stretnutie
Prirodzené správanie, pasivita, plachosť, útek, Postavenie sa na zadné nohy Minimálne nebezpečenstvo stretu / kontaktu človeka s medveďom. Nechať medveďovi priestor na útek, v kľude prehovoriť, chvíľu počkať a pokračovať v smere cesty. Hlasnejšie rozprávať, prípadne zapískať, zatlieskať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Nie je potrebné kontaktovať žiadnu organizáciu
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti,
v porastoch, lúkach, svahoch, turistických chodníkoch na vačšiu vzdialenosť
Náhodné stretnutie
Prekvapený / vyrušený medveď iba naznačí útok a utečie Minimálne nebezpečenstvo stretu/kontaktu človeka s medveďom. Nechať medveďovi priestor na útek, v kľude prehovoriť, chvíľu počkať a pokračovať v smere cesty. Hlasnejšie rozprávať, prípadne zapískať, zatlieskať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Nie je potrebné kontaktovať žiadnu organizáciu
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti, v blízkosti sídiel, dobytka, včelínov, ovocných sadov, kempov, táborísk a pod. Medveď pôsobí / spôsobil škody v neobývaných oblastiach, pravidelné príchody Nízke nebezpečenstvo stretu / kontaktu človeka s medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať a neprovokovať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Kontaktujte správu
Národného parku /
Chránenej krajinnej oblasti
Medveď spozorovaný v obývanej oblasti, ale už sa na lokalite nezdržuje Medveď pôsobí / spôsobil škody v neobývaných oblastiach, pravidelné príchodyod. Nízke nebezpečenstvo stretu/kontaktu človeka s medveďom.   Kontaktujte správu
Národného parku /
Chránenej krajinnej oblasti
Prítomnosť medveďa v obývanej oblasti, v blízkosti sídiel, odpadu, dobytka, včelínov, ovocných sadov, kempov, táborísk a pod. Opakované príchody medveďa do osídlených oblastí. Vyhľadávanie odpadu. Zotrvanie medveďa na mieste. Tolerancia človeka v blízkosti, ignorovanie ľudí v okolí, strata plachosti. Stredné až vysoké nebezpečenstvo blízkeho stretu až kontaktu človeka s medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať, neprovokovať, nekŕmiť. Vyhľadať bezpečné miesto (budova, vozidlo) a kontaktovať linku tiesňového volania. Kontaktujte linky tiesňového volania:
158
112
159
Prítomnosť a bezprostredná blízkosť medveďa pri ľudoch v obývanej oblasti, prítomnosť medvedice s mladými v blízkosti ľudí, zranený medveď, medveď pri odpade, potrave, v budove, medveď zaútočil na človeka. Agresívne správanie, prenasledovanie ľudí, pácha škody alebo útočí. Vysoké nebezpečenstvo priameho kontaktu človeka s medveďom. Veľmi vysoké nebezpečenstvo/ohrozenie alebo už spôsobené škody/zranenia medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať, neprovokovať, nekŕmiť. Vyhľadať bezpečné miesto (budova, vozidlo) a kontaktovať linku tiesňového volania. V prípade útoku zostať pasívny, ľahnúť si tvárou k zemi, počkať kým medveď odíde.

Kontaktujte linky tiesňového volania:
158
112
159

 

Nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Obyvatelia a miestna samospráva by sa mali preto aktívne podieľať na nakladaní s komunálnym odpadom. Obzvlášť dôležité je dodržiavanie zásad nakladania s komunálnym odpadom v oblastiach s výskytom medveďa hnedého. Zoznam jednotlivých obcí s povinnosťou zabezpečiť odpad podľa § 18 vyhlášky MŽP SR 371/2015 Z. z. nájdete na tomto linku.