Opatrenia na elimináciu problémov, škôd a zníženie vzniku nebezpečných situácií

  • Nakladanie s komunálnym odpadom

Nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Obyvatelia a miestna samospráva by sa mali preto aktívne podieľať na nakladaní s komunálnym odpadom. Obzvlášť dôležité je dodržiavanie zásad nakladania s komunálnym odpadom v oblastiach s výskytom medveďa hnedého. Držitelia odpadu v týchto oblastiach sú podľa § 18 vyhlášky MŽP SR 371/2015 Z. z. povinní zabezpečiť odpad (zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad) pred prístupom medveďa hnedého. Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí umiestnením zbernej nádoby na odpad do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný, alebo použitím uzamykateľnej zbernej nádoby, resp. zbernej nádoby, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup medveďovi hnedému k odpadu.

Možnosti zabezpečenia odpadu: pozi tu [pdf]

  • Zmena v pestovaní poľnohospodárskych plodín

Plodiny, ktoré sa v poslednom období začali pestovať v oblastiach výskytu medveďa hnedého (hlavne kukurica v podhorských oblastiach) sa stali jeho významnou zložkou potravy, čo vedie k pohybu medveďov smerom k obydliam človeka, zvyšuje natalitu a prežívanie mláďat medveďa hnedého. Jednou z možností riešenia tohto problému je konzultácia osevných postupov za účasti kompetentných zástupcov, ktorej výsledkom by bola zmena v pestovaní poľnohospodárskych kultúr v areáli prirodzeného rozšírenia medveďa hnedého.

  • Poľovnícke obhospodarovanie raticovej prežúvavej a diviačej zveri

Masívne prikrmovanie zveri poľovníkmi predstavuje pre medveďa ďalší zdroj energeticky bohatej potravy. Zákon o poľovníctve stanovuje presné pravidlá pre prikrmovanie a vnadenie, ktoré sa nie vždy v praxi dodržiavajú. V období mimo času núdze by sa nemala zver prikrmovať vôbec. V prípade nevhodných spôsobov prikrmovania a vnadenia je potrebné sprísnenie kontroly a následných postihov.

  • Spôsoby ochrany hospodárskych zvierat, včelstiev a poľnohospodárskych plodín

Najúčinnejší spôsob ochrany a obrany hospodárskych zvierat pred útokmi veľkých šeliem  (pri pasení aj košarovaní) predstavujú salašnícke strážne psy. Efektívnosť tohto opatrenia závisí od viacerých podmienok (napr. psy musia byť pripravené výcvikom, nesmú byť na reťazi – problémové v oblastiach s vysokou intenzitou pohybu ľudí).

Kovové alebo drevené ohrady – košiare sa využívajú hlavne na ochranu hospodárskych zvierat v noci. V kombinácii s elektrickým ohradníkom predstavujú veľmi účinný spôsob ochrany. Elektrické ohradníky sa v tomto prípade nainštalujú v dostatočnej vzdialenosti (15 m) okolo kovových alebo drevených ohrád a do medzipriestoru sa môžu „na voľno“ umiestniť pastierske strážne psy. Nevýhodou je, že pri premiestňovaní košiara sa musia presunúť aj elektrické ohradníky.

Elektrické ohradníky sa využívajú aj na ochranu včelstiev a poľnohospodárskych plodín. Účinnosť ohradníka ovplyvňuje jeho konštrukcia (vodivé lanká alebo drôty) a sila zdroja impulzov (pri medveďovi sa odporúčajú zdroje impulzov s energiou 7 J a viac, s napätím minimálne 6 000 V). Dôležitá je tiež vzdialenosť vodivých laniek alebo drôtov, ktorá by v spodnej časti oplotenia (približne do výšky 1,2 m) nemala byť väčšia ako 20 cm, vyššie 30 cm.

Na čiastočnú, resp. úplnú elimináciu škôd spôsobených veľkými šelmami slúži rad ďalších preventívnych opatrení, ako napríklad: detekčné a odplašovacie zariadenia, ktoré na základe signálu zo snímačov spúšťajú zvukový a svetelný alarm; automatické osvetlenie; vyvýšené plošiny, plechom obité maringotky.

Zdroje:

Antal V., Kaštier P. & Čertíková M. 2015: Škody spôsobené veľkými šelmami, preventívne opatrenia na ich čiastočnú, resp. úplnú elimináciu a náhrady škôd. Pp.: 153 – 190. In: Lešová A. & Antal V. (eds.), Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica.

Rigg R. 2015: Nebezpečné strety človeka s medveďom. Pp.: 191 – 195. In: Lešová A. & Antal V. (eds.), Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica.

https://www.medvede.sk/