Zásahový tím pre medveďa hnedého vznikol vydaním Metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zriadeniu, organizácii a práci zásahového tímu a jeho regionálnych skupín pre medveďa hnedého (ďalej len „metodický pokyn“) pod číslom 4970/2014-2.3 zo dňa 27. augusta 2014. Vznikol z potreby informovanosti obyvateľstva, prevencie, osvety, minimalizácie rizík, predchádzania možných konfliktných situácií a škôd spôsobených medveďom hnedým, resp. z potreby operatívneho riešenia eliminácie škôd spôsobených medveďom hnedým a  z potreby operatívneho riešenia nebezpečných stretov medveďa hnedého a človeka. Zásahový tím má na základe ods. 5, § 65a, zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnenie zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojim správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Zásahový tím pre medveďa hnedého je od 01.01.2020  tvorený z piatich členov a to, vedúci zásahového tímu a štyria členovia zásahového tímu, rozdelení do dvoch skupín (na základe pôsobnosti v rámci Slovenskej Republiky) a to:

 • Severný tím
 • Južný tím

Rozdelenie pôsobnosti Zásahového tímu.

Zásahový tím Juh:

Okres:

 • Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Veľký Krtíš, Detva, Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Skalica, Senica, Malacky, Pezinok, Senec, Bratislava

Zásahový tím Sever:

Okres:

 • Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča, Sabinov, Bardejov, Gelnica, Prešov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Košice okolie, Košice, Trebišov, Michalovce, Humenné, Medzilaborce, Snina, Sobrance

 

Činnosť zásahového tímu pozostáva z nasledovných aktivít:

 • informovanie laickej i odbornej verejnosti o vhodnom správaní sa na území s výskytom medveďa hnedého;
 • prevencia a minimalizácia rizík vzniku konfliktných situácií v súvislosti spolužitia človek – medveď;
 • aktuálny monitoring situácie ihneď po nahlásení pohybu medveďa hnedého v blízkosti alebo priamo v intravilánoch miest a obcí;
 • koordinácia operačného tímu s prítomnými zainteresovanými zložkami;
 • vyhodnotenie vzniknutej situácie priamo na mieste zásahu, určenie nasledovného postupu a vhodnej metodiky v danom prostredí;
 • osveta zameraná na vysvetlenie príčin prítomnosti medveďa hnedého v blízkosti alebo priamo v obývaných oblastiach;
 • návrh preventívnych opatrení za účelom eliminácie príčin prítomnosti medveďa hnedého v blízkosti alebo priamo v obývaných oblastiach;
 • implementácia preventívnych opatrení v praxi;
 • aktívne odplašovanie medveďa hnedého a monitorovanie jeho správania po použití rôznych metód plašenia;
 • operatívne posúdenie situácie, stupňa synantropizácie a miery rizika u medveďa hnedého;
 • operatívne posúdenie eliminácie problémového jedinca (imobilizácia, odchyt, usmrtenie);
 • realizácia imobilizácie, odchytu, usmrtenia takého jedinca medveďa hnedého.