Zásah v Jasenskej doline

Zásahový tím pre medveďa hnedého odstránil problémového jedinca v Jasenskej doline

V utorok 13.7.2021 bol po dôslednom monitoringu a preskúmaní situácie eutanázovaný synatropný medveď v Jasenskej doline. Problémový jedinec medveďa hnedého dlhodobo a opakovane narúšal bezpečnosť obyvateľov žijúcich v obci Belá- Dulice ako aj návštevníkov Jasenskej doliny, nejavil známky plachosti a nereagoval ani na cielené plašenie Zásahovým tímom.

 Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR pre medveďa hnedého dlhodobo monitoroval pohyb a správanie predmetného jedinca v intraviláne obce Belá– Dulice ako aj v určitých lokalitách Jasenskej doliny. Išlo o štvorročnú samicu s hmotnosťou 98 kg, ktorý sa opakovane pohyboval v blízkosti ľudských obydlí, ničil majetok miestnych chatárov a ohrozoval obyvateľov a návštevníkov predmetnej oblasti. Zásahový tím vykonal za účelom monitoringu a plašenia 44 výjazdov a hliadok, ktoré dokázali ťažký stupeň synatropizácie, stratu plachosti ako aj vysokú rezistenciu na všetky metódy plašenia. Na predmetného jedinca evidoval Zásahový tím vyše 32 hlásení a sťažností, pričom jeho trvalý výskyt hlásili majitelia stravovacích a ubytovacích zariadení.

Usmrtenie jedincov medveďa považujeme za najkrajnejšie riešenie, kedy plašenie nie je účinné. Ako však konštatoval Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR pre medveďa hnedého: „Predmetný jedinec je agresívny, pokúša sa pri vyrušení na ľudí útočiť a svojim správaním tak ohrozuje bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov danej oblasti.“ S postupom Zásahového tímu súhlasil aj riaditeľ Národného parku Veľká Fatra Peter Vantara, ktorý dodáva: „Odstránením synatropného jedinca z Jasenskej doliny nepredpokladáme významný negatívny dopad na miestnu populáciu medveďa hnedého v NP Veľká Fatra. Naviac, pokiaľ by tento jedinec z populácie vyradený nebol, hrozí reálne riziko, že napadne človeka a spôsobí mu ujmu na zdraví.“

Zásahový tím sa aj z tohto dôvodurozhodol, že medveď bude odchytený, imobilizovaný a následne usmrtený. Prípadný odchyt tohto jedinca a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia nie je vhodné, nakoľko sa jedná o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nie je možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí.