Stanovisko ŠOP SR k vyjadreniu Slovenskej poľovníckej komory

Stanovisko ŠOP SR k vyjadreniu Slovenskej poľovníckej komory

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) dôrazne nesúhlasí s vyhlásením Slovenskej poľovníckej komory (SPK) zo dňa 21.7.2021, ktoré poškodzuje dobré meno a aktivity odborných pracovníkov Zásahového tímu, ako aj Štátnej ochrany prírody SR. 

SPK napáda Zásahový tím pre medveďa hnedého a obviňuje ho z porušovania právnych noriem. Zdôrazňujeme, že na rozdiel od členov poľovných združení, ktoré fungujú ako amatérske združenia občanov a sú zložené z členov s platným poľovným lístkom, členovia Zásahového tímu sú profesionálni zamestnanci ŠOP SR. Zásahový tím pre medveďa hnedého za žiadnych okolností neporušuje žiadne právne normy, nariadenia, zákony ani vyhlášky.

 ŠOP SR  je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt, alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie, alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Zásahový tím pre medveďa hnedého zabezpečuje starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého (Ursus arctos), pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych (určených) problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením (eutanázia). Usmrtenie medveďa hnedého je posledným a krajným riešením, ktoré Zásahový tím pre medveďa hnedého používa. Predchádza mu dôsledná analýza, posúdenie situácie, stupňa synantropizácie a hlavne identifikácia problémového jedinca. Nedochádza tak k usmrcovaniu nesynantropných jedincov, ako v prípadoch, keď lov medveďa hnedého realizovali poľovnícke združenia. Usmrtenie každého medveďa je humánne, uskutoční sa až po imobilizácii (uspatí jedinca).

V ďalšom zavádzajúcom vyjadrení SPK sa tvrdí, že Zásahový tím pre medveďa hnedého nedostatočne spolupracuje s obhospodarovateľmi, samosprávou a vlastníkmi pozemkov. Opak je pravdou. Zásahový tím so samosprávou prioritne rieši zabezpečenia komunálneho odpadu, prevenciu, bezpečnosť obyvateľov. Samosprávam a podnikateľským subjektom poskytuje konzultácie a odborné poradenstvo k zabezpečeniu odpadov a k problematike odpadového hospodárstva.  Fyzickým osobám, chovateľom, včelárom a pestovateľom poskytuje poradenstvo a odbornú pomoc pri zabezpečovaní majetku pred prístupom medveďa za účelom predchádzať škodám, ktoré by mohol medveď spôsobiť.

Ďalším z množstva neobjektívnych vyhlásení SPK je, že „Na túto neefektívnu činnosť (Zásahového tímu), ktorá neprináša riešenia, sú však vynakladané nemalé finančné prostriedky daňových poplatníkov.“ Činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého je financovaná z projektu Európskej únie Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku. Náklady na jeho činnosť za obdobie rokov 2015 až 2020 boli približne vo výške 192 tisíc eur a zahŕňali predovšetkým mzdy, pohonné hmoty a nevyhnutné materiálne vybavenie. A teda tvrdenie, že regulačný lov by mohol byť zdrojom financií napr. na zabezpečenie kontajnerových stojísk, je zjavne účelové.

SPK v predmetnom vyjadrení poukazuje na používanie svetlíc a petárd ako súčasti averznej terapie voči synatropným medveďom. Zdôrazňujeme, že lov s použitím strelných zbraní je omnoho hlučnejší, ako výstrel svetlice. Opäť uvádzame, že ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať aj plašenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí.

Ďalšie nepravdivé a tendenčné tvrdenie SPK v tlačovej správe je nasledovné: „Už je viac ako zrejmé, že toto plašenie ani premiestňovanie do inej lokality nie je humánne a ani efektívne“. Toto tvrdenie sa neopiera o žiadnu vedeckú štúdiu, je len ničím nepodloženým argumentom SPK.  Takisto zovšeobecniť a ospravedlňovať zmenu správania sa medveďov, ktorá podľa SPK nemá príčinu v nezabezpečenom odpade, nie je podložené žiadnym objektívnym faktom.

V závere vyjadrenia SPK poukazuje na neadekvátny výber realizátora monitoringu početnosti veľkých šeliem, pričom v danej veci sa ešte za predchádzajúceho vedenia rezortu uskutočnilo riadne verejné obstarávanie. Samotný monitoring je financovaný z programu Európskej únie z projektu Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku. Jednou z mnohých aktivít tohto projektu je aj aktivita C4 – Monitoring, zisťovanie početnosti veľkých šeliem a stupňa hybridizácie vlka dravého na základe analýz DNA. Na aktuálne stanovenie početnosti medveďa hnedého sa v rámci celého projektu vyčlenilo celkovo 181 584 € s DPH, pričom k dnešnému dňu bolo vyčerpaných 39 063,84 € s DPH. Monitoringom medveďa hnedého získame údaj o presnom počte tejto šelmy na území SR. Prebieha neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu v spolupráci s Karlovou Univerzitou v Prahe.

SPK spochybňuje aj správne použitie slova „eutanázia“ v súvislosti so zvieraťom. Slovo „eutanázia“ pochádza z gréckeho slova εὐθανασία a znamená „dobrá smrť“. Tento pojem je bežne zaužívaný vo veterinárnej praxi v zmysle „utratenie“. Zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. tiež pozná a používa tento pojem. Tento pojem dokonca používajú aj poľovnícke médiá napríklad v súvislosti s utratením psa.  

 

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie spolu so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR