Reakcia ŠOP SR na útok medveďa v okrese Poltár

Reakcia ŠOP SR na útok medveďa v okrese Poltár

V stredu 1.9.2021 v podvečerných hodinách napadol medveď 58 ročnú ženu pri obci Hradište, okres Poltár. Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR (Zásahový tím) okamžite kontaktoval Správu CHKO Cerová vrchovina, ktorá absolvovala obhliadku lokality.

Útok sa stal na území ovocného sadu mimo zastavaného územia obce v menej udržiavanej, zarastenej časti sadu s početným výskytom černíc. Medveď sa v tejto oblasti vyskytuje dlhodobo, no nešlo o synatropného jedinca. Zásahový tím z tejto oblasti neregistruje žiadne hlásenie na výskyt problémových jedincov. V najbližších dňoch členovia tímu absolvujú vypočutie zranenej a svedka udalosti, na základe čoho bude vykonaná rekonštrukciu tohto útoku.

Napriek tomu, že v ostatnom čase sa v spoločnosti diskutuje o tom, či populácia medveďov na Slovensku nie je príliš veľká, z hľadiska ekológie o premnožení druhu medveď hnedý (Ursus arctos) hovoriť nemôžeme. Premnoženie nastáva, keď veľkosť populácie presiahne dostupné zdroje a priestor. Veľkosť populácie akéhokoľvek druhu stúpa, pokiaľ mu to zdroje na území dovoľujú. Medvede dnes dostávajú aj zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Za tieto zdroje považujeme vnadiská, kukuricu pestovanú v podhorských oblastiach či  potravu získanú z nezabezpečených kontajnerov. Pri zvýšenom množstve potravy nastáva populačný rast, vyššia početnosť populácie neznamená však automaticky premnoženie druhu.

Akýkoľvek útok medveďa na človeka vnímame veľmi citlivo, no takéto strety nie sú ojedinelé a ich počty nepravidelne kolíšu. Podľa dostupných štatistických údajov je zrejmé, že podobné strety sa diali aj v minulosti a to aj napriek tomu, že do roku 2018 boli vydávané výnimky na odstrel medveďa hnedého. Táto metóda regulácie početnosti náhodne odstrelených jedincov našej najväčšej šelmy sa ukázala ako nevhodná nakoľko neriešila adresnú elimináciu problémových jedincov.

Ako uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „ŠOP SR neplánuje meniť stratégiu v regulácii počtu jedincov medveďa hnedého. Riešenie je v aktívnej selekcii problémových jedincov v kombinácii s ďalšími opatreniami v predmetných lokalitách výskytu. Vedenie Štátnej ochrany prírody SR vyjadruje ľútosť nad vzniknutou situáciou a verí v skoré uzdravenie poškodenej. V súčasnosti robíme všetko preto, aby sa podobné incidenty neopakovali.

Situácia v oblasti bude intenzívne monitorovaná tak strážcami Správy CHKO Cerová vrchovina, ako aj členmi Zásahového tímu.

 

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Tabuľka: ŠOP SR