Medvedica vo Vysokých Tatrách

Medvedica vo Vysokých Tatrách nezmenila svoje správanie ani po presune a bola usmrtená

V noci z 19. – 20.7.2021 bola na území Tatranského národného parku po dlhodobom monitoringu a dôkladnom preskúmaní situácie usmrtená synatropná medvedica. Medvedica nejavila známky plachosti, spôsobovala škody v meste Vysoké Tatry a opakovane vstupovala do intravilánu mesta. Svojim správaním ohrozovala bezpečnosť obyvateľov ako aj návštevníkov národného parku.

 Výskyt predmetného jedinca medveďa hnedého (Ursus arctos) bol Zásahovému tímu prvý krát nahlásený 28.4.2021. Už pri prvých pozorovaniach medvedica vykazovala stratu plachosti pred človekom a nereagovala na cielené plašenie. Medvedica s dvoma mladými opakovane páchala škody v lokalite Hrebienok v meste Vysoké Tatry a pravidelne prenikala do obývaných častí mesta ako je Horný-Dolný-Nový-Starý Smokovec, pričom v týchto lokalitách vyhľadávala potravu v podobe zmesového komunálneho odpadu. Škody boli spôsobené vo väčšine prípadov na drevených častiach budov (napr. Bilíkova chata, bufety v Smokovcoch, železničná stanica, budova Slovenského zväzu sánkarov a iné) a smetných nádobách.

Plašenie jedincov medveďa hnedého je jednou z foriem averznej terapie, ktorej cieľom je znovu navodenie plachosti u jedincov s pozmeneným správaním prostredníctvom negatívneho stimulu. Predmetná medvedica však na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikoou a paintballovým strelivom nereagovala a do lokality sa opakovane vracala. Z dôvodu, že medvedica sa pohybovala v teréne s dvoma mladými bol navrhnutý odchyt všetkých troch jedincov a presun do voľnej prírody v rámci územia TANAP-u. Odchyt a premiestnenie bolo vykonané členmi Zásahového tímu 30.6.2021, pričom medvede boli presunuté z Tatranskej Lomnice do Tichej doliny.

Medvedica spolu s mladými však po šiestich dňoch zišla z Tichej doliny a  pohybovala sa vo voľnej krajine medzi obcami Východná a Hybe, pričom sa následne presunula do ústia Žiarskej doliny. V týchto lokalitách opätovne dochádzalo k ohrozeniu občanov ako aj materiálnym škodám (chata Baranec, Třinec, parkovisko Žiarskej doliny a tiež salaš Žiar). Stupeň synatropizácie a zmeny správania aj napriek enormnej snahe boli u tohto jedinca v pokročilom štádiu a nezvratné.

Zásahový tím sa na základe týchto skutočností rozhodol realizovať intervenciu v podobe uspatia danej medvedice s následnou eutanáziou. Išlo o šesťročnú samicu s hmotnosťou 78 kg. Prevoz a karanténa mláďat, zvyknutých na vyhľadávanie potravy zo zmesového odpadu,  bola  dohodnutá s Národnou zoologickou záhradou Bojnice.  O starostlivosť medvieďat prejavila záujem aj ZOO Košice.   

Štátna ochrana prírody SR považuje usmrtenie jedincov za najkrajnejšie riešenie. Prípadný odchyt dospelého jedinca a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia však nebolo vhodné, nakoľko išlo o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nebola by možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí.  

 

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie  spolu so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR