Informácie k zásahu voči synantropným medveďom v Tatrách

Informácie k zásahu voči synantropným medveďom v Tatrách

V noci z nedele na pondelok 3.5.2021 Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR pri veľkokapacitnom kontajneri vo Vysokých Tatrách imobilizoval a eutanazoval dva jedince medveďa hnedého. Účelom odstránenia konkrétnych jedincov z populácie bolo zabránenie ďalších škôd na majetku, ktoré tieto jedince od minulého roka opakovane spôsobovali, ako aj zabránenie nebezpečných stretov s návštevníkmi a obyvateľmi podtatranských obcí.

Usmrtenie jedincov medveďa považujeme za najkrajnejšie riešenie, kedy plašenie jedincov nie je účinné. Musíme skonštatovať, že tento zásah je smutným následkom dlhodobo neriešenej situácie s nezabezpečeným komunálnym odpadom v Tatrách, na ktorú dlhodobo upozorňujeme a apelujeme na kompetentné inštitúcie, aby ju riešili.

Príprava zásahu voči vyššie uvedeným jedincom, ako aj samotný priebeh prebehol odborne, profesionálne a pod dozorom veterinárneho lekára. Predmetné jedince medveďa hnedého opakovane prenikali do intravilánu mesta Vysoké Tatry, okolitých obcí a osád, pričom v lokalitách nielenže vyhľadávali potravu v podobe zmesového komunálneho odpadu, ale spôsobovali škody na majetku aj prenikaním do viacerých zariadení.

Pri stretnutí s človekom nejavili tieto jedince známky plachosti a vykazovali nízku senzitivitu na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou a paintballovým strelivom. Napriek dlhodobej a opakovanej snahe Zásahového tímu a po použití všetkých dostupných prostriedkov a metód aj naďalej navštevovali osídlené oblasti, čím sa stali reálnou hrozbou pre návštevníkov a miestnych obyvateľov. 

Plašenie problémových jedincov medveďa hnedého je jednou z foriem averznej terapie, ktorej cieľom je znovu navodenie plachosti u jedincov s pozmeneným správaním prostredníctvom negatívneho stimulu. Všetky použité metódy však u predmetných jedincov medveďa hnedého boli neúčinné. Ich správanie bolo dlhodobo monitorované a vyhodnotené ako preukázateľné a reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v predmetných lokalitách.

ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Zásahový tím pre medveďa hnedého zabezpečuje starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého (Ursus arctos).