Dezinterpretácia udalosti v obci Nevoľné

Dezinterpretácia udalosti v obci Nevoľné

nevolne-utok-medveda

V stredu 22. septembra 2021 média informovali o údajnom „útoku“ medveďa hnedého v obci Nevoľné v okrese Žiar nad Hronom. Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) vykonal nasledujúci deň obhliadku lokality a tiež zabezpečil stretnutie s pastierom, ktorý mal byť podľa medializovaných informácií napadnutý.  

O udalosti informoval médiá Zásahový tím ŠOP SR ako aj starosta obce Štefan Henžel. Média však prezentovali udalosť ako „útok“ medveďa na človeka čo však po detailnom preskúmaní situácie ŠOP SR považuje za dezinterpretáciu udalosti.

Na základe prešetrenia situácie sa medveď nepohyboval v intraviláne obce Nevoľné, ani v areáli farmy. Po vypočutí pastiera sa totiž jednoznačne nejednalo ani o útok či incident. Pastier opísal celú situáciu pokojne a odmietol akýkoľvek problém, ktorý by mu stretnutie s medveďom spôsobilo. Medveďa, ktorého pasúce ovce ani neregistrovali zbadal na okraji lesa. Medveď nebol agresívny, nepribližoval sa k pastierovi, neohrozoval ho, naopak na prítomnosť človeka reagoval rýchlym útekom, pričom ho začali prenasledovať dva pastierske psy. Pastier teda neutrpel žiadne fyzické poranenia, ani psychickú ujmu, stret označil za bezproblémový. Po stretnutí, ktoré sa udialo v prirodzenom prostredí medveďa, pokračoval vo svojej činnosti.  

Obec Nevoľné patrí do okresu Žiar nad Hronom a preto bola predmetná udalosť v médiách spájaná s prienikom jedincov medveďa hnedého do intravilánu mesta Žiar nad Hronom. K dnešnému dňu neeviduje Zásahový tím v intraviláne mesta Žiar nad Hronom žiadneho jedinca medveďa hnedého. V dvoch medializovaných prípadoch sa jednalo o náhodný výskyt jedincov, u ktorých nebolo potvrdené pozmenené správanie, ani začínajúci, mierny, vysoký či závažný stupeň synantropizácie. Ani jeden z týchto dvoch jedincov neprenikol do mesta s cieľom živiť sa potravou z komunálneho odpadu, nespôsobil škody na majetkoch, ani neohrozoval občanov mesta. Oba jedince vykazovali prirodzenú plachosť.

Pod opätovným výskytom sa rozumie opakovaný prienik medveďa na lokalitu. Medializované  prípady v Žiari nad Hronom (prvý z 21.júna 2021 a druhý z 13. septembra 2021) spolu nijako nesúvisia, navyše sa nejednalo o toho istého jedinca. Zásahový tím pre medveďa hnedého v oboch prípadoch vykonal pohotovostný výjazd na predmetné miesta výskytu a tiež zmonitoroval cestné komunikácie v blízkosti mesta. Ani v jednom prípade jedinec medveďa hnedého nebol Zásahovým tímom spozorovaný, ani v priebehu nasledovných dní opakovane nahlásený. Situáciu v meste Žiar nad Hronom, ako aj v ostatných nahlásených a zaevidovaných lokalitách naďalej monitorujeme. 

ŠOP SR je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou a odmieta akékoľvek manipulácie s informáciami a prejavy nenávisti. Nesúhlasíme s opakovaným  a dlhodobým šírením neprávd a dezinformácií o medveďoch či živením atmosféry strachu a nenávisti v spoločnosti. Upozorňujeme tiež  na existenciu rôznych dezinformačných skupín na sociálnych sieťach, ktorých cieľom je nepravdivo vykresľovať tohto živočícha, pričom v niektorých prípadoch sa členovia skupiny vzájomné povzbudzujú a nabádajú na radikálne riešenia, akými je aj napríklad nelegálne usmrtenie tohto chráneného živočícha. ŠOP SR zachytila v ostatnom období množstvo fotografií, videí a informácii o škodách na majetku a ohrození obyvateľov, ktoré sa nezakladali na pravdivých informáciách. Ich pôvod pochádzal často zo zahraničia a išlo o účelovú manipuláciu verejnej mienky.   

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky týmto vyzýva médiá, aby s informáciami pracovali opatrne, overovali si ich a občanov Slovenska informovali pravdivo. Zároveň žiadame občanov o opatrnosť pri preberaní informácií zo sociálnych sietí a ich následnom šírení.

Pozrite si viac v priloženej reportáži:

 

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR