Spolupráca Zásahového tímu a SIŽP so spoločnosťou NATUR-PACK a.s.

Spolupráca Zásahového tímu a SIŽP so spoločnosťou NATUR-PACK a.s.

V auguste sme odštartovali spoluprácu so Slovenskou Inšpekciou životného prostredia (SIŽP) a oslovenou organizácia zodpovednosti výrobcov na príprave edukačných aktivít o správnom zabezpečení odpadu pred vstupom medveďa hnedého. Táto spolupráca sa bude prezentovať na youtubovom kanáli spoločnosti NATUR-PACK, a.s. v seriáli o triedení odpadu Správna trefa. 

SIŽP v poslednom období intenzívne kontroluje zabezpečenie zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pred prístupom medveďa hnedého v obciach uvedených v prílohe č. 19 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Pri kontrolách sa opakovane preukazuje, že zdrojom problémov so zvýšeným výskytom medveďa hnedého v obciach je okrem zmesového komunálneho odpadu (v čiernych nádobách) a bioodpadu (v hnedých nádobách), ktorý musí byť podľa zákona zabezpečený, aj plastový a kovový triedený odpad  (v žltých a červených nádobách). Týmto dvom zložkám komunálneho odpadu sa v tejto súvislosti doteraz nevenovala adekvátna pozornosť. Na základe kontrol však môžeme konštatovať, že sú vysoko rizikové, pretože často obsahujú nedojedené zvyšky aromatických potravín, či nápojov. Tieto nádoby navyše nebývajú zabezpečené pred prístupom akýchkoľvek živočíchov, teda ani pred prístupom medveďa hnedého.

Pri natáčaní sme spolu navštívili stojiská odpadu v Malej Fatre a Vysokých Tatrách. Seriál Správna trefa sa pripravuje a bude voľne dostupný na youtube, ale video z príprav si môžete pozrieť už teraz tu:

 

 

 

 

 

 

Zásahový tím so samosprávou prioritne rieši zabezpečenia komunálneho odpadu, prevenciu, bezpečnosť obyvateľov. Samosprávam a podnikateľským subjektom poskytuje konzultácie a odborné poradenstvo k zabezpečeniu odpadov a k problematike odpadového hospodárstva.  Fyzickým osobám, chovateľom, včelárom a pestovateľom poskytuje poradenstvo a odbornú pomoc pri zabezpečovaní majetku pred prístupom medveďa za účelom predchádzať škodám, ktoré by mohol medveď spôsobiť.

Možností ako správne zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa je viacero, venujeme sa mu priamo v našej webovej časti Prevencia, základné rozdelenie s príkladmi z praxe nájdete aj na tomto linku.